รายการจองห้องประชุม
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : หัวข้อการประชุม :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ห้องประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียด ยกเลิกจอง
อนุมัติ
01/05/2561
09:00 - 12:00 น.
30/04/2561
15:53:09
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนลงนามถ่ายโอนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย  
อนุมัติ
02/05/2561
09:00 - 16:00 น.
01/05/2561
15:59:26
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  
อนุมัติ
03/05/2561
08:30 - 17:00 น.
30/04/2561
09:24:29
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 -2565)  
อนุมัติ
07/05/2561
14:00 - 18:00 น.
07/05/2561
10:45:42
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือ  
อนุมัติ
07/05/2561
09:00 - 16:30 น.
03/05/2561
16:19:33
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมกลั่นกรอง  
อนุมัติ
07/05/2561
08:00 - 17:00 น.
27/04/2561
13:31:26
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนดำเนินงานโครงการอบรมยุวสภาวัฒนธรรม  
อนุมัติ
08/05/2561
08:00 - 17:00 น.
27/04/2561
13:32:17
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนดำเนินงานโครงการอบรมยุวสภาวัฒนธรรม  
อนุมัติ
08/05/2561
08:30 - 18:00 น.
07/05/2561
16:19:15
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
อนุมัติ
09/05/2561
08:00 - 17:00 น.
27/04/2561
13:32:45
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนดำเนินงานโครงการอบรมยุวสภาวัฒนธรรม  
อนุมัติ
09/05/2561
08:00 - 16:30 น.
07/05/2561
11:39:56
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  
อนุมัติ
09/05/2561
09:30 - 12:00 น.
07/05/2561
13:30:02
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561  
อนุมัติ
10/05/2561
08:00 - 16:00 น.
26/04/2561
13:40:38
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนอบรมการใช้ Thai Tone Application  
อนุมัติ
10/05/2561
08:00 - 16:00 น.
23/03/2561
11:02:26
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนการพัฒนาคุฯภาพการศึกษารร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญโดยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง DLTV และ CLIT  
อนุมัติ
10/05/2561
08:00 - 16:00 น.
30/04/2561
10:27:18
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team  
อนุมัติ
11/05/2561
08:00 - 16:00 น.
23/03/2561
11:02:59
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนการพัฒนาคุฯภาพการศึกษารร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญโดยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง DLTV และ CLIT  
อนุมัติ
12/05/2561
08:00 - 16:00 น.
01/05/2561
15:24:13
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนการพัฒนาคุฯภาพการศึกษารร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญโดยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง DLTV และ CLIT  
อนุมัติ
13/05/2561
08:00 - 16:00 น.
07/05/2561
09:21:13
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนการประชุมครู PISA  
อนุมัติ
14/05/2561
08:00 - 17:00 น.
30/04/2561
11:21:20
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนการประชุมครู PISA  
อนุมัติ
15/05/2561
09:00 - 16:00 น.
11/05/2561
15:46:56
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ยกเลิกจอง
15/05/2561
09:00 - 16:00 น.
03/05/2561
16:24:12
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนทำสัญญาจ้างครูวิกฤต