รายการจองห้องประชุม
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : หัวข้อการประชุม :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ห้องประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียด ยกเลิกจอง
อนุมัติ
01/09/2560
08:00 - 16:30 น.
10/08/2560
11:07:49
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4  
อนุมัติ
01/09/2560
09:00 - 16:30 น.
29/08/2560
14:17:20
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนติดตาม PLC  
อนุมัติ
02/09/2560
08:00 - 17:00 น.
11/08/2560
16:54:12
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนอบรมครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว  
อนุมัติ
04/09/2560
10:00 - 12:00 น.
01/09/2560
13:39:30
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตุณสมบัติลูกจ้างประจำ  
อนุมัติ
04/09/2560
09:00 - 12:00 น.
31/08/2560
08:49:49
ห้องประชุมแม่อิง บรรจุ 40 คนประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ  
ยกเลิกจอง
04/09/2560
08:00 - 12:00 น.
29/08/2560
16:16:25
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนคัดเลือกผู้ทรง กตปน  
อนุมัติ
05/09/2560
01:00 - 01:00 น.
31/08/2560
11:44:08
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมเตรียมงานกฐิน  
อนุมัติ
05/09/2560
13:00 - 16:00 น.
05/09/2560
08:19:30
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟแเรนซ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
อนุมัติ
06/09/2560
08:00 - 17:00 น.
21/08/2560
15:57:01
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนอบรมประชุมศูนย์ PEER  
อนุมัติ
06/09/2560
08:00 - 15:00 น.
04/09/2560
14:49:24
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนแข่งขันเวทคณิต  
อนุมัติ
07/09/2560
09:00 - 12:00 น.
06/09/2560
08:36:51
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ  
ยกเลิกจอง
07/09/2560
08:30 - 17:00 น.
05/09/2560
17:00:53
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนอบรมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เวียงงาม  
อนุมัติ
08/09/2560
08:00 - 17:00 น.
01/09/2560
11:16:57
ห้องประชุมแม่อิง บรรจุ 40 คนติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2560  
ยกเลิกจอง
08/09/2560
08:00 - 17:00 น.
08/08/2560
16:30:58
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนประชุมผู้บริหารเตรียมสสอบ O-NET  
อนุมัติ
12/09/2560
08:00 - 17:00 น.
31/08/2560
16:56:05
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนประชุมผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 4  
อนุมัติ
14/09/2560
08:00 - 17:00 น.
04/09/2560
11:17:33
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร.ร.ต้นแบบเรียนรวม  
อนุมัติ
14/09/2560
08:30 - 17:00 น.
12/09/2560
10:58:02
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมสรุปโครงการ งานวิจัย การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
อนุมัติ
15/09/2560
08:30 - 17:00 น.
12/09/2560
11:00:06
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมสรุปโครงกาาร งานวิจัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
อนุมัติ
15/09/2560
08:30 - 17:00 น.
05/09/2560
17:13:52
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนอบรมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เวียงงาม  
อนุมัติ
16/09/2560
08:00 - 17:00 น.
08/08/2560
16:32:14
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนประชุมครูวิชาการการวัดผลทางการเรียน