รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นางกัญจนา สัตตรัตนำพร 053-795431 
102โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดนายอุดร รู้ยาม 053-79700208-9557-62
103โรงเรียนบ้านชมภูนายธรรมนูญ กิจนุกร 053-60639608-1179-90
105โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)นางสาวธิดารัตน์ ใจนวล 053-797003 
106โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงนางสาวโชติกา จันธิมา 053-606227 
107โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงนายวชิระ ใจมั่น 053-606229 
109โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยราช 053-710183 
110โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)นายชวลิต มูลย่อง 053-720091 
112โรงเรียนบ้านห้วยโป่งนายสุกิจ กันใจ   
113โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)นางพรทนา เชื้อเมืองพาน 053-606228 
114โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี)นายจักรี ราชบุญยืน   
116โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)นายวิทยา ทากัน 053-797028 
117โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)นางผกาพรรณ์ วงค์จา 053-797635 
201โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยนายสมชาย วงค์ชัย   
203โรงเรียนบ้านเกี๋ยงนายบุญตรง มูลพร้อม 053-710688 
204โรงเรียนบ้านแก่นวิทยานายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ 053-720672095342598
205โรงเรียนบ้านเขียะว่าที่ร้อยโทวิทยา สุดชาติ  08-0675-42
206โรงเรียนบ้านครึ่ง  053-783504 
207โรงเรียนบ้านครึ่งใต้  053-783503 
208โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)นางเนตรนภา แสนศิริ 053-720784 
209โรงเรียนบ้านดอนมหาวันนายไมตรี หาญแก้ว 053-160008 
210โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองนางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น 053-78350508-6189-75
211โรงเรียนบ้านตองม่วงชุมนางกฤติยา คำฟู 053-720668 
212โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์2)นายศุภชัย พึ่งศรี 053-791358 
213โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงนางสาวพริ้มเพรา อะทะไชย   
214โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยนายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน 053-160007 
215โรงเรียนบ้านทุ่งอ่างนางวราณี อินลี   
216โรงเรียนบ้านน้ำม้านายไพโรจน์ โพธิ์หย่า   
218โรงเรียนบ้านบุญเรืองนายวิษณุพงศ์ การดี 053-783507 
219โรงเรียนบ้านปากอิงนายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์   
220โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์นายวัลลภ ตลับทอง 053-607694 
222โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ  053-791381 
223โรงเรียนบ้านเวียงหมอกนายเฉลิม เงินสม   
224โรงเรียนบ้านศรีลานนา  053-720671 
225โรงเรียนบ้านสองพี่น้องนายวชิรปิลัณญ์ ชัยประดิษฐ์พงษ์ 053-160004 
226โรงเรียนบ้านส้านนายวิราช ป้อมบ้านต้า 053-78350201-7464-40
227โรงเรียนบ้านหก  053-783501 
228โรงเรียนบ้านหลวงนายทินกร แสงทะรา 053-783690 
229โรงเรียนบ้านห้วยซ้อนายบัญญัติ ชอบจิตต์   
230โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)นางวรัญญา กันทะมา 053-160006 
231โรงเรียนบ้านหวายนายสมบัติ วรพัฒน์  06-1849-98
232โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา 053-791429 
234โรงเรียนริมโขงวิทยานางสาวฐิตินัน ไชยลังกา 053-918746 
236โรงเรียนอนุบาลเชียงของนายเจริญ นันไชยวงค์ 053-79135308-9950-74
237โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนานายชนะไพร ยอดบุญเรือง 053-609751 
238โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)นายศักดา อะทะจา 053-791355 
301โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่านายชนพัฒน์ พวงมาลา 053-954448 
303โรงเรียนบ้านก๊อ    
304โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา)นายภัทรพงค์ สิมงาม 053-720690 
305โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้นายมรุต ยารังษี 053-720835 
306โรงเรียนบ้านขอนซุง    
307โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้นายณรงค์ พละดร   
308โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล)นายนิรุท รุ่งรุจี 053-954434 
309โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่  053-954184 
310โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)นายสมสด ฉายา 053-60744109-9539-95
311โรงเรียนบ้านดอนไชยนายจิราวุฒิ เกตนิ่ม 053-69651106-1908123
312โรงเรียนบ้านดอนดินแดง    
313โรงเรียนบ้านดอนแยงนายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ 053-69651708-6180-70
314โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีนางวิวาลักษณ์ เพลา   
315โรงเรียนบ้านตีนเป็ดนายพล ฐานะกอง  09-9521-18
316โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น 053-72068206-180794
318โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง  053-795480 
320โรงเรียนบ้านบุญนาคนางยุพา ตินารี 053-696506 
321โรงเรียนบ้านปล้องใต้นายกรทักษ์ ยะตั๋น 053-95443309-2612685
322โรงเรียนบ้านปล้องส้าน  053-954181 
325โรงเรียนบ้านป่าตึงงามนายฤทธี สรรพเนตร   
329โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองนายธวัชชัย ทนุตัน   
330โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางนายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน 053-954447 
331โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่นายชัชชัยกรณ์ อาดวิริยนนท์   
332โรงเรียนเพียงหลวง 16นายสุริยา สมฤทธิ์   
333โรงเรียนบ้านร่องแช่นายศิวกรณ์ คำปา   
334โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย  053-160107 
335โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินนายอดิเรก ธิการ   
336โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีนายบุญเลิศ มธุรส 053-609597 
337โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)นายอนันต์ ทานัน   
338โรงเรียนบ้านสันทรายมูลนางสาวพรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์ 053-795410 
339โรงเรียนบ้านสันป่าบง  053-696592 
341โรงเรียนบ้านหนองบัวนายโกวิท วงศ์วุฒิ  08-5717-19
342โรงเรียนบ้านห้วยไคร้นายครรชิต มาลัย 053-720112 
343โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)  053-720684 
344โรงเรียนบ้านใหม่นางดลใจ ทนุตัน 053-795408 
347โรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามนางขวัญจิรา จำปา 053-795409 
348โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยานายเกรียงไกร สิงห์แก้ว   
350โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมนายธีรพล จันทาพูน 053-66935101-3869-94
351โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา)นายคนอง จอมคำ  08-7191-90
352โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)นายชูชาติ แปลงล้วน 053-79543008-1960-81
353โรงเรียนบ้านปล้องตลาดนายอภิชาติ นาเมืองรักษ์ 053-954435 
354โรงเรียนสันทรายงามวิทยานายภัทรพล ปาละโรจนกุล 053-710115 
355โรงเรียนหนองแรดวิทยานายประทีป ชาสมบัติ 053-95416008-9852-10
401โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปานายอดิศักดิ์ จันกิติ 053-788256 
402โรงเรียนบ้านกระแลนายอัฐวิทย์ โทนะใจ   
404โรงเรียนบ้านบ่อแสงนายสมผล ศิริวงศ์   
405โรงเรียนบ้านป่าซาง    
406โรงเรียนบ้านป่าม่วง    
408โรงเรียนบ้านแม่เปานายพลากร เมืองมูล 053-788254 
409โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168นายวรภพ เขาฟัง 053-672152 
411โรงเรียนบ้านเวียงหวายนายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ 053-7106400871843551
414โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี    
415โรงเรียนบ้านหนองบัวคำนางนฤนาถ สุกใส   
416โรงเรียนบ้านหนองเสานางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณี 053-720779 
417โรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)นายอนุวัฒน์ นันทโภคินวงษ์ 053-672178 
419โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยนายโชติวุฒิ ก๋าขัติ   
420โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์นายอภิชัย สมบัติใหม่   
423โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีนายศิริศักดิ์ อานี   
425โรงเรียนสันสะลีกวิทยานายประเวศ บัวจินดาชัย 053-79910608-6180-10
426โรงเรียนอนุบาลตาดควันนายชรินทร์ คำหล้า   
427โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางนายชูเกียรติ เทพสาร  08-6186-10
428โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยานายฐปนนท์ ใจกล้า 053-672155 
501โรงเรียนบรรพตวิทยานายอุดม ผลดี 053-710290 
503โรงเรียนบ้านทรายทอง  053-160081 
504โรงเรียนบ้านท่าข้ามนายประวิตร มูลย่อง 053-918292 
505โรงเรียนบ้านทุ่งคำนางสุชัญญา ชัยมงคล   
506โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์นางลัดดา ศรีวรรณ 04-7396477 
507โรงเรียนไตรมิตรวิทยานายสุกิจ ใจวังโลก 053-710233 
508โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์นายไมตรี ยาละ 053-918430 
509โรงเรียนบ้านผาแลนายณัฐวุฒิ รักไทย 053-160080 
510โรงเรียนบ้านม่วงยายสิบเอกจรัญ สุธาพจน์ 053-608230 
511โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผานายสุรชัย ภิยารมณ์   
512โรงเรียนบ้านหนองเตานายสหชาติ จีนวัฒนะ 053-160079 
513โรงเรียนบ้านหลู้นายธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ์ 053-608229 
514โรงเรียนบ้านห้วยคุนายสันติ จรัลอารีกุล 053-609696 
515โรงเรียนบ้านห้วยลึกนายวงศ์ไทย บุดดี 053-160082 
516โรงเรียนบ้านห้วยหานนางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์ 053-609554 
517โรงเรียนบ้านห้วยเอียน  053-160084 
518โรงเรียนปอวิทยานายบรรทม รวมจิตร 053-918112 
520โรงเรียนขุนขวากพิทยานายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์  08-7178-04
521โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นนายกฤษฎา บุญเกตุ 053-608228 
522โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)นายชัชวาลย์ นาระต๊ะ