รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นายวิทย์ ศรีวรมย์ 053-795431 
102โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดนายฉัตรพล นันทะเสน 053-79700206-9204-47
103โรงเรียนบ้านชมภูนายธรรมนูญ กิจนุกร 053-60639608-1179-90
104โรงเรียนบ้านต้านาล้อมนายวีรยุทธ วันต๊ะ 053-79711308-6184-91
105โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม 053-79700306-1908123
106โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงนายสมศักดิ์ ขันตี 053-606227 
107โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงนายเลื่อน ใจแปง 053-60622908-1289-86
109โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ 053-710183 
110โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)นายวิทยา ทากัน 053-720091 
112โรงเรียนบ้านห้วยโป่งนายสุรัฐชัย มโนใจ   
113โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)นายดำรงค์ ปิกจุมปู 053-6062280895562674
114โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี)นางผกาพรรณ์ วงค์จา   
116โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)นายอุดร รู้ยาม 053-79702808-9557-62
117โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)นายนิพนธ์ กาวีละ 053-79763508-7182-60
118โรงเรียนอนุบาลยางฮอมนายวัลลภ ผิวผ่อง 053-60622409-8354-40
201โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยนายศุภเดช ไปรเวทย์   
203โรงเรียนบ้านเกี๋ยงนางรวีวรรณ มหาวรรณ์ 053-71068808-1765-72
204โรงเรียนบ้านแก่นวิทยานายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ 053-720672095342598
205โรงเรียนบ้านเขียะว่าที่ร้อยโทวิทยา สุดชาติ  08-0675-42
206โรงเรียนบ้านครึ่งนางวิวาลักษณ์ เพลา 053-783504 
207โรงเรียนบ้านครึ่งใต้  053-783503 
208โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)นายวัลลภ ตลับทอง 053-720784 
209โรงเรียนบ้านดอนมหาวันนางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 053-160008 
210โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองนางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น 053-78350508-6189-75
211โรงเรียนบ้านตองม่วงชุมนายสมชาย วงค์ชัย 053-720668 
212โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์2)นายเฉลิม เงินสม 053-791358 
213โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงนายณัฐ ทรัพย์ศิริ   
214โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยนายธานินทร์ ธราพร 053-16000701-7961-19
215โรงเรียนบ้านทุ่งอ่างนายนพดล ไชยช่อฟ้า   
216โรงเรียนบ้านน้ำม้านายไพโรจน์ โพธิ์หย่า   
218โรงเรียนบ้านบุญเรืองนายราเชนทร์ ติ๊บแก้ว 053-783507 
219โรงเรียนบ้านปากอิงนายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์   
220โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ 053-60769401-7968-89
222โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญนายเสมียน แก้วอนันต์ 053-791381 
223โรงเรียนบ้านเวียงหมอกนายชูเชิด ญานะประเสริฐ  08-1784-15
224โรงเรียนบ้านศรีลานนานายวิษณุพงศ์ การดี 053-720671 
225โรงเรียนบ้านสองพี่น้องนายศิวกรณ์ คำปา 053-160004 
226โรงเรียนบ้านส้านนายวิราช ป้อมบ้านต้า 053-78350201-7464-40
227โรงเรียนบ้านหก  053-783501 
228โรงเรียนบ้านหลวงนายพงพุธ หมุดปิน 053-78369008-6115-76
229โรงเรียนบ้านห้วยซ้อนางนฤนาถ สุกใส   
230โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)นายศักดา อะทะจา 053-160006 
231โรงเรียนบ้านหวายนายสมบัติ วรพัฒน์  06-1849-98
232โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา 053-791429 
234โรงเรียนริมโขงวิทยานายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน 053-918746 
236โรงเรียนอนุบาลเชียงของนายอัครเดช ยมภักดี 053-79135301-8837-76
237โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนานายประกาศิต โฮมสองชั้น 053-60975109-5562-29
238โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)นายพุฒ พรมมินทร์ 053-79135508-1951-45
301โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าสิบตรีสามารถ อินปั๋น 053-95444808-6192-25
303โรงเรียนบ้านก๊อ    
304โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา)นายนิวัตร คำดอน 053-72069008-1020-71
305โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้นายเดชบดี เสาร์รังษี 053-72083508-1881-75
306โรงเรียนบ้านขอนซุงนายภัทรพล ปาละโรจนกุล   
307โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้นายขจร วงศ์วุฒิ  08-9633-27
308โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล)นายบุญเทียน เป็กธนู 053-95443408-9998-74
309โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่นายบัณฑิต กันชนะ 053-954184 
310โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)นายสมสด ฉายา 053-60744109-9539-95
311โรงเรียนบ้านดอนไชยนายอภิปราย โสภายิ่ง 053-69651108-4614-06
312โรงเรียนบ้านดอนดินแดงนายนิรุท รุ่งรุจี   
313โรงเรียนบ้านดอนแยงนายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ 053-69651708-6180-70
314โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีนางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี  081-289712
315โรงเรียนบ้านตีนเป็ดนายพล ฐานะกอง  09-9521-18
316โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น 053-72068206-180794
317โรงเรียนบ้านท่าข้าม  053-696494 
318โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งนายครรชิต มาลัย 053-795480 
320โรงเรียนบ้านบุญนาคนางยุพา ตินารี 053-696506 
321โรงเรียนบ้านปล้องใต้  053-954433 
322โรงเรียนบ้านปล้องส้านนายกิตติพงษ์ โฆทวี 053-954181 
325โรงเรียนบ้านป่าตึงงามนายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ  09-8358132
327โรงเรียนบ้านป่ารวกนายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี   
329โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองนายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง   
330โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางนายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน 053-954447 
331โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่    
332โรงเรียนเพียงหลวง 16นายสุริยา สมฤทธิ์   
333โรงเรียนบ้านร่องแช่นายสุทิน เทียมสระคู  08-9999-65
334โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย  053-160107 
335โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินนายสากล อินต๊ะวงศ์  08-4810-56
336โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีนายบุญเลิศ มธุรส 053-609597 
337โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)นายเกษม แลวงค์นิล  08-6179-60
338โรงเรียนบ้านสันทรายมูล  053-795410 
339โรงเรียนบ้านสันป่าบง  053-696592 
341โรงเรียนบ้านหนองบัวนายโกวิท วงศ์วุฒิ  08-5717-19
342โรงเรียนบ้านห้วยไคร้นางสุพรรณี เกษสม 053-720112 
343โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)นายอานนท์ ปันทะเสน 053-720684 
344โรงเรียนบ้านใหม่นายปริญญา ใจเถิง 053-79540808-1952-08
347โรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามนางขวัญจิรา จำปา 053-795409 
348โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยานายสรรจร จอมคำ  0857176756
349โรงเรียนศรีสว่าง  053-795498 
350โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมนายภัทรพงค์ สิมงาม 053-669351 
351โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา)นายคนอง จอมคำ  08-7191-90
352โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)นายชูชาติ แปลงล้วน 053-79543008-1960-81
353โรงเรียนบ้านปล้องตลาดนายธีรพล จันทาพูน 053-95443501-3869-94
354โรงเรียนสันทรายงามวิทยานายประทีป ชาสมบัติ 053-71011508-9852-10
355โรงเรียนหนองแรดวิทยานายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ 053-95416008-9952-27
401โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปานายเจริญ นันไชยวงค์ 053-78825608-9950-74
402โรงเรียนบ้านกระแลนายอดิศักดิ์ จันกิติ   
403โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้านายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์ 053-799107 
404โรงเรียนบ้านบ่อแสงนายสมผล ศิริวงศ์   
405โรงเรียนบ้านป่าซางนางสายฝน อกแผ่   
406โรงเรียนบ้านป่าม่วงนายธีรพล ทาใหม่   
408โรงเรียนบ้านแม่เปานายประเวศ บัวจินดาชัย 053-78825408-6180-10
409โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย 053-67215208-7177-41
411โรงเรียนบ้านเวียงหวายนายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ 053-7106400871843551
414โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคีนางสุณี ศรีมูล   
415โรงเรียนบ้านหนองบัวคำนายวรภพ เขาฟัง   
416โรงเรียนบ้านหนองเสานายศิริศักดิ์ อานี 053-720779 
417โรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)นางสาวธนพร พิกุล 053-672178 
419โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยนายบุญตรง มูลพร้อม   
420โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์นายอภิชัย สมบัติใหม่   
423โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีนางสาวพรนภา ประยศ   
425โรงเรียนสันสะลีกวิทยานายสุรชัย ตื้อยศ 053-79910608-9835-28
426โรงเรียนอนุบาลตาดควันนายชรินทร์ คำหล้า   
427โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางนายชูเกียรติ เทพสาร  08-6186-10
428โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยานายศักดิ์ชัย คลี่ใบ 053-67215508-9553-28
501โรงเรียนบรรพตวิทยานายอุดม ผลดี 053-710290 
502โรงเรียนบ้านแจมป๋อง    
503โรงเรียนบ้านทรายทองนางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม 053-160081 
504โรงเรียนบ้านท่าข้ามนายสงกรานต์ ศุภผล 053-918292 
505โรงเรียนบ้านทุ่งคำนางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์   
506โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์นางผกาณิต บัวย้อย 04-7396477 
507โรงเรียนไตรมิตรวิทยานายทองยวด เขจร 053-710233 
508โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์นายไมตรี ยาละ 053-918430 
509โรงเรียนบ้านผาแลนายประวิตร มูลย่อง 053-160080 
510โรงเรียนบ้านม่วงยายนายบรรทม รวมจิตร 053-608230 
511โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผานางสุนันยา หาญแก้ว   
512โรงเรียนบ้านหนองเตานายยงยุทธ สิงตะนะ 053-160079 
513โรงเรียนบ้านหลู้นายพิษณุ พลอยศรี 053-608229 
514โรงเรียนบ้านห้วยคุนายจักรกฤษณ์ พุทธะ 053-609696 
515โรงเรียนบ้านห้วยลึกนายดำรงค์ หาญชนะ 053-1600820898627191
516โรงเรียนบ้านห้วยหานนายปริญญา สาระคนธ์ 053-60955408-9998-43
517โรงเรียนบ้านห้วยเอียนนายกวิน ฟุ่มเฟื้อง 053-16008409-9526-64
518โรงเรียนปอวิทยา  053-918112 
520โรงเรียนขุนขวากพิทยานายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์  08-7178-04
521โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นนายกฤษฎา บุญเกตุ 053-608228 
522โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)นายเชิดชู ถุงปัญญา