รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 053-79543101-0206394
102โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดนายฉัตรพล นันทะเสน 053-79700206-9204-47
103โรงเรียนบ้านชมภูนายชูเกียรติ เทพสาร 053-60639608-6186-10
104โรงเรียนบ้านต้านาล้อมนายวีรยุทธ วันต๊ะ 053-79711308-6184-91
105โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม 053-79700306-1908123
106โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงนายสมศักดิ์ ขันตี 053-606227 
107โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงนายเลื่อน ใจแปง 053-60622908-1289-86
109โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์นายนิพนธ์ กาวีละ 053-71018308-7182-60
110โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)นายวิทยา ทากัน 053-720091 
112โรงเรียนบ้านห้วยโป่งนายครรชิต มาลัย   
113โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)นายธรรมนูญ กิจนุกร 053-60622808-1179-90
114โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี)นางผกาพรรณ์ วงค์จา   
116โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)นายอุดร รู้ยาม 053-79702808-9557-62
117โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)นายสมจิตร์ มูลพร้อม 053-79763508-9952-85
118โรงเรียนอนุบาลยางฮอมนายวัลลภ ผิวผ่อง 053-60622409-8354-40
201โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยนายศุภเดช ไปรเวทย์   
203โรงเรียนบ้านเกี๋ยงนางรวีวรรณ มหาวรรณ์ 053-71068808-1765-72
204โรงเรียนบ้านแก่นวิทยานายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ 053-720672095342598
205โรงเรียนบ้านเขียะว่าที่ร้อยโทวิทยา สุดชาติ  08-0675-42
206โรงเรียนบ้านครึ่งนายพรหมลิขิต แก้วจันทร์ 053-7835040857147907
207โรงเรียนบ้านครึ่งใต้นายสงวนศักดิ์ บุบผาชื่น 053-78350308-4809-87
208โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)นายวัลลภ ตลับทอง 053-720784 
209โรงเรียนบ้านดอนมหาวันนางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 053-160008 
210โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองนางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น 053-78350508-6189-75
211โรงเรียนบ้านตองม่วงชุมนายสมชาย วงค์ชัย 053-720668 
212โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์2)นายไพโรจน์ โพธิ์หย่า 053-791358 
213โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงนายณัฐ ทรัพย์ศิริ   
214โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยนายธานินทร์ ธราพร 053-16000701-7961-19
215โรงเรียนบ้านทุ่งอ่างนายสุรศักดิ์ อุทธวัง  089-950722
216โรงเรียนบ้านน้ำม้านางนฤนาถ สุกใส   
218โรงเรียนบ้านบุญเรือง  053-783507 
219โรงเรียนบ้านปากอิงนายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์   
220โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ 053-60769401-7968-89
222โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญนายวทัญญู ปูคำ 053-791381 
223โรงเรียนบ้านเวียงหมอกนายชูเชิด ญานะประเสริฐ  08-1784-15
224โรงเรียนบ้านศรีลานนานายวิษณุพงศ์ การดี 053-720671 
225โรงเรียนบ้านสองพี่น้องนายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน 053-160004 
226โรงเรียนบ้านส้านนายวิราช ป้อมบ้านต้า 053-78350201-7464-40
227โรงเรียนบ้านหก  053-783501 
228โรงเรียนบ้านหลวงนายพงพุธ หมุดปิน 053-78369008-6115-76
229โรงเรียนบ้านห้วยซ้อนายสมคิด อนุเคราะห์   
230โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)นายกฤษฎา บุญเกตุ 053-160006 
231โรงเรียนบ้านหวายนายสมบัติ วรพัฒน์  06-1849-98
232โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา 053-791429 
234โรงเรียนริมโขงวิทยานายธีระศักดิ์ โนชัย 053-918746 
236โรงเรียนอนุบาลเชียงของนายอัครเดช ยมภักดี 053-79135301-8837-76
237โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนานายประกาศิต โฮมสองชั้น 053-60975109-5562-29
238โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)นายพุฒ พรมมินทร์ 053-79135508-1951-45
301โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่านายสรชัย บุญเพียร 053-95444808-0131-34
303โรงเรียนบ้านก๊อนายพีรพงษ์ วงศ์ชารี  08-9263-04
304โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา)นายนิวัตร คำดอน 053-72069008-1020-71
305โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้นายเดชบดี เสาร์รังษี 053-72083508-1881-75
306โรงเรียนบ้านขอนซุงนายภัทรพล ปาละโรจนกุล   
307โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้นายขจร วงศ์วุฒิ  08-9633-27
308โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล)นายบุญเทียน เป็กธนู 053-95443408-9998-74
309โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่นายนครินทร์ จันต๊ะคาด 053-954184 
310โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)นายสมสด ฉายา 053-60744109-9539-95
311โรงเรียนบ้านดอนไชยนายอภิปราย โสภายิ่ง 053-69651108-4614-06
312โรงเรียนบ้านดอนดินแดงนายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง   
313โรงเรียนบ้านดอนแยงนายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ 053-69651708-6180-70
314โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีนางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี  081-289712
315โรงเรียนบ้านตีนเป็ดนายพล ฐานะกอง  09-9521-18
316โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือนางขวัญจิรา จำปา 053-720682 
317โรงเรียนบ้านท่าข้าม  053-696494 
318โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งนายประถม อินวงศ์วาร 053-79548008-7802-76
320โรงเรียนบ้านบุญนาคนายชูชาติ แปลงล้วน 053-69650608-1960-81
321โรงเรียนบ้านปล้องใต้นายทำนอง ลุกลาม 053-95443308-9838-77
322โรงเรียนบ้านปล้องส้านนางยุพา ตินารี 053-954181 
323โรงเรียนบ้านปางค่า  053-700482 
325โรงเรียนบ้านป่าตึงงามนายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ  09-8358132
327โรงเรียนบ้านป่ารวกนายชมนันท์ อำนวยการสกุล  08-1950-30
329โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองจ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท  08-1033-42
330โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางนายภัทรพงค์ สิมงาม 053-954447 
331โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่นายบุญมี สิงห์กา  08-1387-47
332โรงเรียนเพียงหลวง 16นายพิพัฒน์ อุทธิยา  08-6118-00
333โรงเรียนบ้านร่องแช่นายสุทิน เทียมสระคู  08-9999-65
334โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย  053-160107 
335โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินนายสากล อินต๊ะวงศ์  08-4810-56
336โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีนายบุญเลิศ มธุรส 053-609597 
337โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)นายเกษม แลวงค์นิล  08-6179-60
338โรงเรียนบ้านสันทรายมูลสิบตรีสามารถ อินปั๋น 053-79541008-6192-25
339โรงเรียนบ้านสันป่าบง  053-696592 
341โรงเรียนบ้านหนองบัวนายโกวิท วงศ์วุฒิ  08-5717-19
342โรงเรียนบ้านห้วยไคร้นายวิเชียร ติยานันท์ 053-72011208-9955-67
343โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)นายอานนท์ ปันทะเสน 053-720684 
344โรงเรียนบ้านใหม่นายปริญญา ใจเถิง 053-79540808-1952-08
347โรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามนางลำดวน วันวะนา 053-79540908-1034-75
348โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยานายสรรจร จอมคำ  0857176756
349โรงเรียนศรีสว่างนายประสิทธิ์ ธิขาว 053-79549808-1366-76
350โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมนายยุทธจักร เขียวอ้าย 053-66935101-0203-35
351โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา)นายคนอง จอมคำ  08-7191-90
352โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)นายบุญมี ท่าดีสม 053-79543001-1115-52
353โรงเรียนบ้านปล้องตลาดนายธีรพล จันทาพูน 053-95443501-3869-94
354โรงเรียนสันทรายงามวิทยานายประทีป ชาสมบัติ 053-71011508-9852-10
355โรงเรียนหนองแรดวิทยานายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ 053-95416008-9952-27
401โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปานายเจริญ นันไชยวงค์ 053-78825608-9950-74
402โรงเรียนบ้านกระแลนายอดิศักดิ์ จันกิติ   
403โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้านายประเวศ บัวจินดาชัย 053-79910708-6180-10
404โรงเรียนบ้านบ่อแสงนายสมผล ศิริวงศ์   
405โรงเรียนบ้านป่าซางนายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย  08-7177-41
406โรงเรียนบ้านป่าม่วงนายกันติทัต บุญศรี   
408โรงเรียนบ้านแม่เปานายศักดา เศรษฐพงษ์สิริ 053-78825408-9554-79
409โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ 053-67215208-9999-35
411โรงเรียนบ้านเวียงหวายนายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ 053-7106400871843551
412โรงเรียนบ้านศรีสะอาด  053-720771 
414โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคีนางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ   
415โรงเรียนบ้านหนองบัวคำนายวรภพ เขาฟัง   
416โรงเรียนบ้านหนองเสานางอัจฉราภรณ์ บัวนวล 053-720779 
417โรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล 053-67217808-4608-86
418โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ  053-672574 
419โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยนายบุญตรง มูลพร้อม   
420โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์นายอภิชัย สมบัติใหม่   
423โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีนางสาวพรนภา ประยศ   
425โรงเรียนสันสะลีกวิทยานายสุรชัย ตื้อยศ 053-79910608-9835-28
426โรงเรียนอนุบาลตาดควันนายชรินทร์ คำหล้า   
427โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางนายมรกต อนุเคราะห์  08-1530-26
428โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยานายศักดิ์ชัย คลี่ใบ 053-67215508-9553-28
501โรงเรียนบรรพตวิทยานายณรงค์ เรืองวิลัย 053-710290 
502โรงเรียนบ้านแจมป๋องนายอุดม ผลดี   
503โรงเรียนบ้านทรายทองนายสุริยา สมฤทธิ์ 053-160081 
504โรงเรียนบ้านท่าข้ามนายสงกรานต์ ศุภผล 053-918292 
505โรงเรียนบ้านทุ่งคำนางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์   
506โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์นายธีระพงษ์ จันต๊ะ 04-739647708-1764-56
507โรงเรียนไตรมิตรวิทยานายทองยวด เขจร 053-710233 
508โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์นายผดุง ยาละ 053-91843008-7119-28
509โรงเรียนบ้านผาแลนายศิวกรณ์ คำปา 053-160080 
510โรงเรียนบ้านม่วงยายนายอุดม บุดดี 053-60823008-9953-64
511โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผานายไมตรี ยาละ   
512โรงเรียนบ้านหนองเตานายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน 053-160079 
513โรงเรียนบ้านหลู้นายอำนาจ ธิโนชัย 053-608229 
514โรงเรียนบ้านห้วยคุว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น 053-60969606-180794
515โรงเรียนบ้านห้วยลึกนายดำรงค์ หาญชนะ 053-1600820898627191
516โรงเรียนบ้านห้วยหานนายปริญญา สาระคนธ์ 053-60955408-9998-43
517โรงเรียนบ้านห้วยเอียนนายกวิน ฟุ่มเฟื้อง 053-16008409-9526-64
518โรงเรียนปอวิทยานายเอกราช ลือชา 053-918112089-553274
520โรงเรียนขุนขวากพิทยานายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์  08-7178-04
521โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นนายกมลศักดิ์ ภูชมศรี 053-6082280898627191
522โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)นายเชิดชู ถุงปัญญา